Om

HSB är uppbyggd som en federation med självständiga organisationer i tre led.
Det första ledet består av bostadsrättshavarna som är medlemmar i respektive bostadsrättsförening.
Det andra ledet består av 29 regionala HSB-föreningar. HSB-föreningarnas medlemmar är bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavarna och de bosparande medlemmarna.
Det tredje ledet, HSB Riksförbund, är den nationella nivån, där HSB-föreningarna är medlemmar.

Valberedningen

Ledamöterna i valberedningen träffas regelbundet under verksamhetsåret för att inventera föreningens behov av nya ledamöter och skaffa kunskap om hur styrelsen är organiserad och hur många timmar som ledamöterna lägger ner på sitt uppdrag. 

I god tid i regel två till tre månader före stämman skall valberedningen träffas för att gemensamt besluta om arbetsordningen fram till årsstämman.

I arbetet ingår

 • Kartlägga vilka förtroendevalda som är avgående
 • Ta reda på vilka som ej ställer upp till omval
 • Kontrollera med styrelsen om de har förslag till arbetsgrupper/kommittéer
 • Informera medlemmarna vilka som sitter i valberedningen, adresser, telefonnummer, e-postadress till dessa samt hur de kan kontakta valberedningen.
 • Informera medlemmarna om hur många ledamöter som skall ersättas
 • Begära av medlemmarna att de föreslår kandidater
 • Kontrollera att de föreslagna är vidtalade och att de är villiga att ställa upp samt att de är informerade om uppdragens innebörd
 • Bearbeta nomineringarna och arbeta fram ett förslag
 • Informera de kandidater ni nominerar, övriga inkomna förslag skall också ha besked att de inte är aktuella denna gång men kanske senare.
 • Uppmuntra de föreslagna att delta i de utbildningar som erbjuds  

Valberedningens förslag skall lämnas ut till medlemmarna innan stämman, lämpligast tillsammans med kallelsen och årsredovisningen.

Valberedningens roll på årststämman

Det är bra om valberedningen föreslår kandidater till stämmans funktionärer såsom stämmoordförande, justeringsmän och ev. rösträknare.

Arvoden

Innan val av ledamöter skall valberedningen föreslå storleken på det arvode som skall utgå till styrelsens ledamöter, det gäller det fasta och ev. om så förekommer, mötesarvode.  Finns det behov av andra ersättningar, t ex. ersättning för telekostnader, förlorad arbetsförtjänst, andra uppdrag skall även dessa förslås och beslutas på stämman.

Styrelsens storlek

Valberedningen föreslår hur många ledamöter som styrelsen skall bestå av och om det skall finnas suppleanter, i så fall hur många.

Val

Valberedningen redogör på stämman för vilka nomineringar som inkommit samt hur man kommit fram till de föreslagna kandidaterna.

Valberedningens sammankallande föredrar förslaget på stämman och ger de föreslagna möjlighet att presentera sig själva.

Det kan ju förekomma att andra kandidater nomineras på årsstämman utöver de som valberedningen har nominerat, det är då viktig att valberedningen argumenterar för sina kandidater och på vilka grunder som kandidaterna nominerats. Stämman väljer sedan, och de med flest röster blir valda oavsett de är nominerade av valberedningen eller nominerade direkt på stämman. 

Tjänster

HSB tillhandahåller ett komplett serviceutbud till bostadsrättsföreningarna bl a

 • Bokföring
 • Bokslut
 • Budget
 • Finansiering
 • Utbetalningar
 • Hyres- och avgiftsuppbörd
 • Samordning av inköp
 • 20% rabatt på hyrsläp via OK/Q8

 

Är du intresserad? Kontakta Johan:

 

Kontakt

Växel: 0586 - 362 90
Epost: hsb@hsbkarlskoga.se

Personal


Johan Röjare
VD / Ledningsgrupp
Malin Sandberg
Ekonomichef / Ledningsgrupp
Linda Wahlström
Ekonomi / Ledningsgrupp
Jessica Ek
Ekonomi / Bokföring
Anna-Karin Westman
Bokföring
Eva Sandwall
Bokföring
Melissa Chiew
Bokföring
Liselotte Hermansson
Medlemsservice

Karta

Styrelse

Ordförande:
Per-Anders Johansson

Ledamöter:
Per-Erik Forsmark
Stig Edenvik
Niklas Karlsson
Åsa Kahlin
Marianne Karlsson
Anders Nordin
Sixten Österlund

Valberedare och revisorer

Valberedare
Torbjörn Melin, sammankallade
Ingrid Lauri
Lars Ekström

Föreningsgranskare
Rasmus Nordwall